Photo by Nina Koren'kova
Малыши в корзинке / в корыте